12.29.2013

SEVEN: Birthday Haiku

Never change, you myth-
obsessed, Potter-loving, goofball
weirdo Turkey.


No comments: