12.29.2011

FIVE: Birthday Haiku


Happy birthday to
my Turkey Boy! May you stay
forever insane.


No comments: